thongbach

Thư Mời Tham Dự Lễ Tri Ân Tam Bảo - Khánh Tuế Ân Sư - Kính Mừng Sinh Nhật lần thứ 46 của Sư Phụ trụ trì

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ gần xa !

“Trời hạ mưa chiều lất phất bay

Chuông chùa thổn thức vọng ngân dài

Hoa tâm hiếu hạnh dâng tam Bảo

Báo đáp ân sâu nguyện tỏ bày”.

Hằng năm, khi tiết trời hạ đang bước vào những ngày cuối cùng trước khi chuyển sang thu, thì đây cũng là khoảng thời gian mà toàn thể Chư Tăng, Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phước hân hoan hướng về Tam Bảo, hướng về ân đức giáo dưỡng của Thầy tổ.

Nhằm để tưởng nhớ đến ơn sâu Tam Bảo và ân đức giáo dưỡng của Sư Phụ trụ trì mà Chư Tăng và Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phước trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ Tri Ân Tam Bảo và Khánh Tuế Ân Sư, thành kính dâng lên Tam Bảo những  đóa sen tâm thanh khiết, để đền đáp phần nào ân đức sâu nặng, đồng thời thành tâm Kính Mừng Sinh Nhật lần thứ 46 của Sư Phụ trụ trì khả kính.

Vậy xin trân trọng kính mời quý Thiện nam,Tín nữ Phật tử gần xa, vào lúc 18 giờ,ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 25 tháng 7 năm 2019), dành thời gian quý báu thân lâm về chùa Vạn Phước, ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, tỉnh Bến Tre cùng tham dự.

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần làm cho buổi lễ thêm phần long trọng,

Trân trọng được đón tiếp!

Nam Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

LỢI ÍCH CỦA LÒNG TIN

  Một thời Thế Tôn ở Vesàli, gọi các Tỳ kheo;

     Này các Tỳ kheo; có năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm?

     Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các cị có  lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin.

      Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin.

Khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin, không như vậy đối với những vị không có lòng tin.

Họ thuyết pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin.

Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạn chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời.

Những pháp này, này các Tỳ kheo, này các Tỳ kheo, là năm lợi ích cho thiện am tử có lòng tin.

Ví như, này các Tỳ kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, các thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ.

                                                                 (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Sumara,

                                                    phần Sự lợi ích lòng tin, VNCPHVN ấn hành 1996, trang. 369)

LỜI BÀN

Lòng tin, theo Phật giáo phải là chánh tín, tịnh tín tức niềm tin sau khi đã được kiểm chứng bởi trí tuệ. Niềm tin mà hời hợt, mơ hồ và dễ dãi đồng thời thiếu hiểu biết về nó chính là mê tín. Vì thế, đã tin thì phải hiểu và hiểu để cũng cố, tăng trưởng niềm tin là điều không thể thiếu đối với chánh tín Phật giáo.

Trước hết, hàng Phật tử phải thiết lập được niềm tịnh tín đối với Tam Bảo. Bởi chỉ có ánh sáng của Tam Bảo mới đủ năng lực xua tan bóng tối của vô minh, dập tắt tham ái và đoạn tận khổ đau. Đỉnh cao của lòng tin là tín tâm, tin tưởng tuyệt đối vào bản tâm tanh tịnh, tự tánh giác ngộ hằng hữu nơi chính bản thân mình. Từ đó nỗ lực tu tập làm hiển lộ chơn tâm sáng suốt, thể nhập chân lý.

Khi đã có lòng tin, người cư sĩ được năm lợi ích. Đó là:  được Chư Tôn Thiền Đức thương tưởng, thăm viếng, đến nhà thọ trai, thuyết pháp và khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Đặc biệt, chính niền tịnh tín là "chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỳ keo, Tỳ kheo ni, cho nam cư  sĩ và nữ cư sĩ".

Đức tin là mẹ của tất cả công đức, là nền tảng để phát sanh mọi thiện pháp. Vì vậy, nếu chưa có lòng tin thì phải thiết lập, khi đã phát khởi được tịnh tín rồi thì cũng cố và trau gồi để niềm tin thêm kiên cố. Chánh tín và tịnh tín Tam Bảo là một trong những vấn đề quan yếu mà mỗi người con Phật phải thành tựu để làm cơ cở cho việc tu học, lợi mình và lợi người. Trong bối cảnh khủng dụng như hiện nay thì hơn lúc nào hết hàng Phật tử phải tin sâu lời Phật dạy để cống hướng thiện, vị tha, an vui và giải thoát, đồng thời góp phần bảo lưu, gìn giữ những chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc.  

Các tin khác