thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Bố Thí Của Bậc Chân Nhân

Bố Thí Của Bậc Chân Nhân

Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí của bậc chân nhân. Thế nào là năm? 1. Vi ấy bố thí vì lòng tin. 2. Bố thí với sự kính trọng. 3. Bố thí...

Xem tiếp

Nguồn Gốc Của Xung Đột

Nguồn Gốc Của Xung Đột

Thưa Bà-la-môn, chính vì chấp thủ dục lạc, dính mắc với dục lạc, trói buộc với dục lạc, bị xâm chiếm bởi dục lạc, giữ chặt các dục lạc khiến cho Sát-đế-lợi...

Xem tiếp

NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHẪN NHỤC

NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHẪN NHỤC

"Này các Tỳ kheo, có năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ, Có nhiều kẻ thù, Có...

Xem tiếp

Phiền Não Do Thay Đổi

Phiền Não Do Thay Đổi

Này các Tỷ kheo, ở đây, bậc đa văn Thánh đệ tử là người thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục và tu tập theo pháp của các bậc Thánh; là người thấy rõ bậc...

Xem tiếp

Vì Sao Con Người Sống Trong Hận Thù

Vì Sao Con Người Sống Trong Hận Thù

Thế Tôn trả lời: "Này Sakka Thiên chủ, chính là do đố kỵ và keo kiệt đã trói buộc chúng sanh như vậy, mặc dù họ muốn sống không oán ghét, không chống đối...

Xem tiếp

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây,...

Xem tiếp

Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

Đời sống trong thế gian là không ổn định, sẽ đi đến hủy diệt: đây là tóm lược thứ nhất của giáo pháp mà Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh...

Xem tiếp