thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

Vì Sao Con Người Sống Trong Hận Thù

 

 

 

Sakka (Trời Đế Thích), là vị Thiên chủ của Chư Thiên hỏi Thế Tôn: "Chúng sanh mong ước không oán ghét, không làm hại, không chống đối nhau hay hận thù nhau, họ mong ước sống trong an bình; tuy vậy, họ lại sống trong oán ghét, làm hại nhau, chống đối nhau và coi nhau như kẻ thù. Bạch Thế Tôn, do bị trói buộc bởi những kiết sử nào khiến họ sống như vậy?"

Thế Tôn trả lời: "Này Sakka Thiên chủ, chính là do đố kỵ và keo kiệt đã trói buộc chúng sanh như vậy, mặc dù họ muốn sống không oán ghét, không chống đối nhau hay hận thù nhau và muốn sống trong hòa bình; tuy nhiên, họ lại sống trong oán ghét, làm hại nhau, chống đối nhau và coi nhau như kẻ thù."

Đây là câu trả lời của Thế Tôn, và Sakka Thiên chủ vui mừng thốt lên rằng: "Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch đấng Thiện Thệ! Qua câu trả lời của Thế Tôn, con đã hết nghi ngờ và giải tỏa hết sự hoan mang."

Sau khi bày tỏ lòng hoan hỷ, Thiên chủ Sakka hỏi câu thứ hai: "Bạch Thế Tôn, do duyên gì phát sanh đố kỵ và keo kiệt, nghuồn gốc chúng từ đâu, chúng tập khởi như thế nào, làm thế nào để chúng phát sinh? Khi cái gì có mặt thì chúng sanh khởi, khi cái gì không có mặt thì chúng không sinh khởi?"

Này Thiên chủ, đố kỵ và keo kiệt phát sinh từ yêu ghét, đây là nguồn gốc, đây là cách chúng tập khởi, là cách chúng phát sinh. Khi yêu ghét có mặt thì chúng sanh khởi, khi yêu ghét không có mặt thì chúng không sinh khởi.

Bạch Thế Tôn, nhưng yêu ghét do nhân duyên gì phát sanh...?

Này Thiên chủ, chúng phát sinh từ tham dục.

Và nhân duyên gì phát sinh từ tham dục?

Này Thiên chủ, chúng phát sinh từ suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ về một đối tượng thì tham dục sinh khởi, khi tâm không suy nghĩ gì thì tham dục không sinh khởi.

Bạch Thế Tôn, nhưng do nhân duyên gì mà suy nghĩ sinh khởi?

Này Thiên chủ, suy nghĩ sinh khởi từ những vọng tưởng và hý luận. Khi những vọng tưởng và  hý luận có mặt thì suy nghĩ có mặt. Khi những vọng tưởng và hý luận không có mặt thì suy nghĩ không có mặt.

         (Trường Bộ Kinh II, Kinh 21: Đế Thích Sở Vấn, tr. 276-277) 

Các tin khác