thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

Xứng Đáng Được Cúng Dường

Xứng Đáng Được Cúng Dường

   Một thời, Thế Tôn trú ở Coliya, dạy các Tỷ kheo:

   Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô lượng ở đời. Thế nào là tám?

   Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập các học pháp; nghe nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến; làm bạn với thiện; có chánh tri kiến; chứng đạt Bốn thiền, hiện tại lạc trú; nhớ được nhiều đời trước; đắc thiên nhãn thanh tịnh; đoạn diệt các lậu hoặc.

   Này các Tỷ kheo, thành tựu tám pháp này, vị Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

     (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 8, phẩm Gotamì, phần Xứng đáng được cúng dường [1], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.670)

Lời Bàn

   Người xuất gia, nguyện làm khất sĩ, sống nhờ tài vật bá tánh cung cấp, cúng dường. Cố nhiên, người tu không trực tiếp lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất nhưng đóng góp vào việc gìn giữ các giềng mối đạo đức, phát huy đời sống tinh thần cho xã hội rất lớn. Bằng việc trang nghiêm tự thân, hoàn thiện chính mình, hướng dẫn đạo đức xã hội, hàng xuất gia trở thành phước điền tối thắng cho Phật tử nương tựa, gieo trồng cội phước.

   Đặc biệt trong mùa an cư kiết hạ, Chư Tăng ngừng du phương hoằng hóa, tập trung về an trụ tại các đạo tràng thực hành an cư thì việc cúng dường của tín thí càng hậu hĩ, chu đáo hơn. Để xứng đáng là ruộng phước cho hàng Phật tử, các hành giả an cư cần phải nỗ lực, tinh tấn hơn trong phận sự an cư của mình.

   Tôn trọng và gìn giữ giới luật là yếu tố quan trọng nhất, bởi giới luật là nền tảng xây dựng nên tất cả các công đức, trí tuệ. Học tập kinh điển để thâm nhập ý chỉ sâu xa của giáo pháp. Mùa an cư là cơ hội vàng để các hành giả học hỏi, củng cố và trau dồi nhận thức về Phật pháp. Mặt khác, sự tu tập tinh chuyên trong một trụ xứ với đông đảo Chư Tăng sẽ tác động và trợ duyên cho hành giả tinh tấn, tăng trưởng thiện pháp. Nhất là thành tựu chánh kiến, nhận thức đúng đắn về Chánh pháp làm kim chỉ nam cho tu học và phụng sự. Đặc biệt là nhờ tinh chuyên trong tu tập, mùa an cư là cơ hội thành tựu các thiền định, chứng đắc Tam minh, Lục thông và giải thoát tối hậu.

   Thời Thế Tôn, sau mỗi mùa an cư, chúng Tăng nhờ thực hành tám pháp này nên thường chứng đạt, tăng tiến các Thánh vị từ Tu đà hoàn cho đến A la hán. Ngày nay, Chư Tăng thực hành an cư là từng bước hướng về lộ trình này để xứng đáng là nơi nương tựa, gieo trồng cội phước cho hàng Phật tử tín tâm.

          (Trích Lời Phật Dạy, tập II, phần IV An cư - Xứng đáng được cúng dường, tr.96-97)  

Các tin khác