LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG ĐÀI TƯỢNG BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - 19/2/Kỷ Hợi