thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

BẢY NGUYÊN TẮC HÒA HỢP XÃ HỘI

Một thời, Thế Tôn đang trú ở nước Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại điện thờ Sàrandada. Bấy giờ, có một người Licchavi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người ấy rằng: 

- Này các người Licchavi, Ta sẽ giảng cho các ông bảy nguyên tắc để không bị suy tàn. Hãy chú tâm lắng nghe. Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các người Licchavi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Này các người Licchavi, Thế nào là bảy nguyên tắc không bị suy tàn?

  1. ​Này các người Licchavi, bao lâu mà dân Vijjì (Bạc-Kỳ) thường hội họp, và tổ chức buổi hội họp thường xuyên, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  2. Bao lâu mà dân Vajjì hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  3. Bao lâu mà dân Vajjì không làm những gì mà luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, nhưng họ tiến hành các công việc theo các truyền thống xưa cổ mà dân Vajjì đã được phép làm, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  4. Bao lâu mà dân Vajjì vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc trưởng lão vajjì và xem những vị này xứng đáng được lắng nghe, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  5. Bao lâu mà dân Vajjì không dùng vũ lực để bắt cóc vợ và con gái của gia đình người khác, và ép buộc những người này sông với họ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  6. Bao lâu mà dân Vajjì vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ các nơi thờ tự truyền thống của người Vajjì, ở trong và ngoài thành phố, và không lãng quên các buổi cúng tế đúng pháp đã được thực hiện trong quá khứ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.
  7. Bao lâu mà dân Vajjì vẫn hộ trì đúng đắn, cung cấp nơi cư ngụ và bảo vệ an toàn cho các bậc A-la-hán, để cho các bậc A-la-hán chưa đến sẽ có thể đến trong tương lai, và những bậc A-la-hán đã đến có thể thỏa mái cư ngụ tại đó, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.

- Này các người Licchavi, bao lâu bao lâu mà bảy nguyên tắc không bị suy tàn này vẫn được dân Vajjì tiếp tục thực hiện, và dân Vajjì được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn.

(Tăng Chi Bộ Kinh III, Ch7 (III): tr 296-298)

Các tin khác