thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý Công ty - doanh nghiệp gần xa trong nước và hải ngoại.

Chung tay rải hạt từ tâm

Già Lam tạo dựng gieo mầm thiện duyên

Xây bờ Giác, Bát Nhã thuyền

Nghiêm trang cửa Phật, Tăng viên độ đời.

 

Xem chi tiết

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

   Vào một thời, Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá-vệ (Sàvatthì) ở Đông Viên, trong lâu đài của bà mẹ Migàra. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàra, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bà Visàkhà:

   Này Visàkhà, khi một người phụ nữa sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visàkhà, người phụ nữ có khả năng làm công việc của mình; người ấy biết quản lý gia nhân; người ấy biết cư xử phù hợp với ý chồng và gìn giữ bảo vệ thu nhập của chồng.

   Và thế nào là người phụ nữ biết làm công việc của mình? ở đây, này Visàkhà, người ấy khéo léo và cần mẫn trong công việc ở nhà chồng, dù là việc đan móc hay dệt vải,; người ấy tìm tòi phương tiện thích hợp và có khả năng thực hành và sắp xếp mọi việc đúng đắn. Như vậy là người phụ nữ có khả năng làm việc của mình.

   Và thế nào là người phụ nữ biết quản lý gia nhân? Ở đây, này Visàkhà, đối với những người giúp việc trong gia đình chồng, những người nữ tỳ, gia nhân hay thợ thuyền, bà ấy biết bằng cách xem xét những gì họ làm được và những gì họ không làm được; bà ấy biết lúc nào họ bị bệnh và lúc nào họ mạnh khỏe và bà ấy phân phát thực phẩm cho mỗi người mỗi cách thích hợp. Như vậy là người phụ nữ biết quản lý gia nhân.

   Và thế nào là người phụ nữ biết cư xử phù hợp với ý chồng? Ở đây, này Visàkhà, dù người chồng đem về bất cứ thứ gì, dù là tiền hay lúa gạo, bạc hay vàng, bà ấy bảo vệ, giữ gìn chúng tốt đẹp; bà ấy không phải là người keo kiệt, người ăn trộm, người lười biếng tiêu xài bừa bãi hay người vung tay quá trớn tài sản của chồng. Như vậy là người phụ nữ biết bảo vệ thu nhập của chồng.

   Này Visàkhà, khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sống hiện tại và thành công trong đời sống này. Nhưng khi người phụ nữ sở hữu bốn đức tính khác, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sau và thành công trong đời sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visàkhà, một người phụ nữ thành tựu đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ.

   Và thế nào là người phụ nữ thành tựu đức tin? Ở đây, này Visàkhà, người phụ nữ có đức tin, người ấy đặt niềm tin vào sự giác ngộ của Như Lai như thế này: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Yruowngj Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn." Như vậy là người phụ nữ thành tựu đức tin.

   Và thế nào là người phụ nữ thành tự giới hạnh? Ở đây, này Visàkhà, người phụ nữ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện, vì chúng là nền móng của phóng dật. Như vậy là người phụ nữ thành tựu giới hạnh.

   Và thế nào là người phụ thành tựu bố thí? Ở đây, này Visàkhà, người phụ nữ sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế keo kiệt chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, vui lòng từ bỏ của cải, là người hết lòng làm việc thiện, vui thích khi ban tặng và chia sẻ. Như vậy là người phụ nữ thành tựu bố thí.

   Và Thế nào là người phụ nữ thành tựu trí tuệ? Ở đây, này Visàkhà, người phụ nữ có trí tuệ nhìn vào sự sanh diệt của các pháp, trí tuệ cao thượng và thể nhập thâm sâu đưa đến đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Như vậy là người phụ nữ thành tự trí tuệ.

   Khi người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sau và thành công trong đời sau.

(Tăng Chi BK III, Ch, V, phẩm Ngày Trai Giới - IV. [49 Ở Đời Này, tr 644-648)

Các tin khác