NHỮNG BÀI KINH NGẮN

Nguồn Gốc Của Xung Đột

Nguồn Gốc Của Xung Đột

Thưa Bà-la-môn, chính vì chấp thủ dục lạc, dính mắc với dục lạc, trói buộc với dục lạc, bị xâm chiếm bởi dục lạc, giữ chặt các dục lạc khiến cho Sát-đế-lợi...

Xem tiếp

Phiền Não Do Thay Đổi

Phiền Não Do Thay Đổi

Này các Tỷ kheo, ở đây, bậc đa văn Thánh đệ tử là người thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục và tu tập theo pháp của các bậc Thánh; là người thấy rõ bậc...

Xem tiếp

Vì Sao Con Người Sống Trong Hận Thù

Vì Sao Con Người Sống Trong Hận Thù

Thế Tôn trả lời: "Này Sakka Thiên chủ, chính là do đố kỵ và keo kiệt đã trói buộc chúng sanh như vậy, mặc dù họ muốn sống không oán ghét, không chống đối...

Xem tiếp

Kính Trọng Cha Mẹ

Kính Trọng Cha Mẹ

Này các Tỷ kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với Phạm Thiên......

Xem tiếp

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây,...

Xem tiếp

Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

Tóm Lược Bốn Giáo Pháp

Đời sống trong thế gian là không ổn định, sẽ đi đến hủy diệt: đây là tóm lược thứ nhất của giáo pháp mà Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, A-la-hán, Chánh...

Xem tiếp