Ước Nguyện

 

 

 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Tại khu vườn ông Anàthapindika dạy các Tỷ kheo:

 Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo có tín tâm, nếu hy cầu một cách chân chánh sẽ mong cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như Sàriputta và Moggallàna". Này các Tỳ kheo, đây là cán cân, là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ kheo của ta.

Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ni có tín tâm, nếu hy cầu một cách chân chánh sẽ mong cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như Tỷ kheo ni Khemà và Uppalavanna". Này các Tỷ kheo đây là cán cân, là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ kheo ni của ta.

Này các Tỷ kheo, nam cư sĩ có tín tâm, nếu hy cầu một cách chân chánh sẽ mong cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như gia chủ Citta và Hatthaka ở Àlavì". Này các Tỷ kheo, đây là cán cân, là  đồ đo lường đối với các đệ tử nam cư sĩ của ta. 

Này các Tỷ kheo, nữ cư sĩ có tín tâm, nếu hy cầu một cách chân chánh sẽ mong cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantakiyà, mẹ của Nada". Này các Tỷ kheo, đây là cán cân, là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của ta.

        (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Hy Cầu [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.163)

LỜI BÀN:

Cầu mong và ước nguyện là một trong những hoạt động tâm linh của những người con Phật tại các chùa viện. Không ít những mong cầu giản dị, bình thường như mạnh khỏe, no ấm, thịnh vượng và an bình được gửi gắm lên mười phương Chư Phật, trong khói hương và lòng thành kính. Tuy vậy, trong tinh thần chánh pháp, ngoài những mong cầu bình thường ấy, những người con Phật còn phải ước vọng hướng đến sự thực hành để thành tựu giải thoát, an lạc như những bậc Thánh.

Đối vớ hàng đệ tử xuất gia, những Tỷ kheo và Tỷ kheo ni, tuy hướng đến xả ly tham dục nhưng "dục như ý túc" vẫn rất cần. Đó là những thăng tiến trên đường đạo, mong cầu sớm đoạn trừ phiền não, thành tựu ước nguyện "thượng cầu hạ hóa" của những người xuất gia. Mong sao cho mình giữ vững chí nguyện để tiếp tục dấn thân và thành tựu giải thoát vĩ đại như Sàriputta và Moggallàna, như Khemà và Uppalavanna. Những vị thánh giả A la hán, các vị đệ tử ấy quả là tấm gương, niềm ngưỡng mộ, vọng cầu của hàng xuất gai hậu thế.

Hàng nam nữ cư sĩ cũng vậy, mục tiêu của mọi sự mong cầu vẫn không ngoài thảnh thơi, an lạc và giải thoát. Những vị cư sĩ như Citta và Hatthaka ở Àlavì (nam) hoặc Khujjuttarà và Velukantakiyà (nữ) vốn thành công, mẫu mực trong cuộc sống đời thường đồng thời chứng đắc Thánh quả, có đầy đủ khả năng hoàng pháp và xây dựng đạo tràng, hộ pháp đắc lực... chính là chuẩn mực (cán cân, đồ đo lường), là gương sáng cho hàng cư sĩ ngày nay noi theo, học tập.

Do vậy, người con Phật không chỉ cầu nguyện bình an gia đạo, phát tài, đắc lộc mà còn phải mong cầu hướng đến thành tựu phẩm hạnh và giải thoát  như các bậc Thánh.

        (Trích Lời Phật Dạy, tập II, Phần Cầu nguyện, số 5, tr. 86 - Quảng Tánh biên soạn)

Các tin khác