thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. với tâm hạnh từ bi hỷ xả, Ngài đã hóa hiện vô số hóa thân để cứu độ chúng sanh. Ở đâu có từ bi ở đó có Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đâu có nỗi khổ niềm đau ở đó có Ngài.

Trước những hạnh nguyện lớn lao của Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy trụ trì cùng Chư Tăng chùa Vạn Phước mong mỏi có được tôn tượng kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm để Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa chiêm bái, thực hành theo hạnh nguyện của Ngài. Nên Thầy trụ trì đã mời nghệ nhân Thụy Lam và các cộng sự tiến hành tôn tạo kim thân bồ tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen cao 54 mét bằng xi măng cốt thép. Tuy nhiên, chùa Vạn Phước là một ngôi chùa thuộc vùng sâu duyên hải, giáp ranh cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong khả năng còn khiêm tốn của bổn tự, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng kinh phí vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn để thi công.

Kính nghe rằng: “ Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa,

Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt phát tâm.”

Vì thế, chúng tôi tha thiết gửi thư ngỏ này đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý Cty Doanh nghiệp trong và ngoài nước vì tâm hạnh cao quý và lợi ích chúng sanh cùng nhau chung tay góp sức, người ít kẻ nhiều, kẻ công người của để hỗ trợ cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật xin liên hệ:

Chùa Vạn Phước, Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Trụ trì: ĐĐ. Thích Phước Chí - SĐT: 0919239608

STK: 7104201002559 – Tên tài khoản: Chùa Vạn Phước

Chi nhánh AGRIBANK huyện Bình Đại

 (nội dung; cúng dường xây dựng Tượng Đài Bồ Tát Quán Thế Âm)

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xem chi tiết

Người Phụ Nữ Của Gia Đình

Vào một thời, Thế Tôn đang cư trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthì) ở Đông Viên, trong lâu đài của bà mẹ Migàra. Rồi Visàkkà, mẹ của Migàra, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bà Visàkkà:

Này Visàkkà, khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời hiện tại và thành công trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visàkkà, người phụ nữ có khả năng làm công việc của mình; người ấy biết quản lý gia nhân; người ấy biết cư sử phù hợp với ý chồng và giữ gìn bảo vệ thu nhập của chồng.

Và thế nào là người phụ nữ có khả năng làm công việc của mình? Ở đây, này Visàkkà, người ấy khéo léo và cần mẫn trong công việc ở nhà chồng, dù là việc đan móc hay dệt vải; người ấy tìm tòi phương tiện thích hợp và có khả năng thực hành và sắp xếp mọi việc đúng đắn. Như vậy là người phụ nữ có khả năng làm công việc của mình.

Và thế nào là người phụ nữ biết quản lý gia nhân? Ở đây, này Visàkkà, đối với những người giúp việc trong gia đình chồng, những người nữ tỳ, gia nhân hay thợ thuyền, bà ấy biết bằng cách xem xét những gì họ làm  được và những gì họ không làm được; bà ấy biết lúc nào họ bị bệnh và lúc nào họ mạnh khỏe và bà ấy phân phát thực phẩm cho mỗi người một cách thích hợp. Như vậy là người phụ nữ biết quản lý gia nhân.

Và thế nào là người phụ nữ biết cư xử phù hợp với ý chồng? Ở đây, này Visàkkà, người phụ nữ sẽ không phạm bất cứ sai trái nào mà người chồng cho là không phù hợp với ý chồng, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng mình. Như vậy là người phụ nữ biết cư xử phù hợp với ý chồng.

Và thế nào là người phụ nữ biết giữ gìn, bảo vệ thu nhập của chồng? Ở đây, này Visàkkà, dù người chồng đem về bất cứ thứ gì, dù là tiền hay là lúa gạo, bạc hay vàng, bà ấy bảo vệ, giữ gìn chúng tốt đẹp; bà ấy không phải là người keo kiệt, người ăn trộm, người lười biếng tiêu xài bừa bãi hay người vung tay quá trớn tài sản của chồng. Như vậy là người phụ biết giữ gìn, bảo vệ thu nhập của chồng.

Này Visàkkà, khi một người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sống hiện tại và thành công trong đời sống này. Nhưng khi phụ nữ sở hữu bốn đức tính khác, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sau và thành công trong đời sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này Visàkkà, một người phụ nữ thành tựu đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ.

Và thế nào là người phụ nữ thành tựu đức tin? Ở đây, này Visàkkà, người phụ nữ có đức tin, người ấy đặt niềm tin vào sự giác ngộ của Như Lai như thế này: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn." Như vậy là người phụ nữ thành tựu đức tin.

Và thế nào là người phụ nữ thành tựu giới hạnh? Ở đây, này Visàkkà, người phụ nữ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện, vì chúng là nền móng của phóng dật. Như vậy là người phụ nữ thành tựu giới hạnh.

Và thế nào là người phụ nữ thành tựu bố thí? Ở đây, này Visàkkà, người phụ nữ sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế keo kiệt chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay mở rộng, vui lòng từ bỏ của cải, là người hết lòng làm việc thiện, vui thích khi ban tặng và chia sẻ. Như vậy là người phụ nữ thành tựu bố thí.

Và thế nào là người phụ nữ thành tựu trí tuệ? Ở đây, Visàkkà, người phụ nữ có trí tuệ nhìn vào sự sanh diệt của các pháp, trí tuệ cao thượng và thể nhập thâm sâu đưa đến đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Như vậy là người phụ nữ thành tựu trí tuệ.

Khi người phụ nữ sở hữu bốn đức tính này, người ấy sẽ đi đến thắng lợi trong đời sau và thành công trong đời sau.

        (Kinh Tăng Chi Bộ III, Chương V, phẩm Ngày Trai Giới -IX.(49) Ở Đời này, tr.644-648)

 

 

 

Các tin khác