thongbach

Thư Ngỏ

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

 

Xem chi tiết

NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHẪN NHỤC

NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHẪN NHỤC

 

Năm mối nguy hại.

"Này các Tỳ kheo, có năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. Thế nào là năm?

 1. Kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ,
 2. Có nhiều kẻ thù,
 3. Có nhiều lỗi lầm,
 4. Khi chết tâm mê loạn,
 5. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục.

Đây là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục.

Này các Tỳ kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Thế nào là năm?

 1. Kẻ này được nhiều người ưa thích mến mộ,
 2. Không có nhiều kẻ thù,
 3. Không có nhiều lỗi lầm,
 4. Khi chết không bị mê loạn,
 5. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái sanh vào cõi thiện lành, Thiên giới.

Đây là năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục".

"Này các Tỳ kheo, có năm mối nguy hại khác nữa cho người không nhẫn nhục. Thế nào là năm?

 1. Kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ,
 2. Kẻ này hung bạo,
 3. Bị hối hận dày vò,
 4. Khi chết tâm mê loạn,
 5. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục.

Đây là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục".

"Này các Tỳ kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Thế nào là năm?

 1. Kẻ này được nhiều người ưa thích mến mộ,
 2. Kẻ này không hung bạo,
 3. Không bị hối hận dày vò,
 4. Khi chết tâm không bị mê loạn,
 5. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ sanh vào cõi thiện lành, Thiên giới.

Đây là năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. 

                                                  (Tăng Chi Bộ Kinh II, Ch.V)

Các tin khác