Nguồn Gốc Của Xung Đột

 

 

 

Người Bà-la-môn Àràmadanda đi đến Tôn giả Mahàkaccàna (Đại Ca-chiên-diên), chào hỏi thân thiện với Tôn giả rồi hỏi rằng: "Thưa Tôn giả, tại sao các người Sát-đế-lợi tranh chấp với người Sát-đế-lợi, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ?"

Thưa Bà-la-môn, chính vì chấp thủ dục lạc, dính mắc với dục lạc, trói buộc với dục lạc, bị xâm chiếm bởi dục lạc, giữ chặt các dục lạc khiến cho Sát-đế-lợi tranh chấp với Sát-đế-lợi, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ.

Thưa Tôn giả, tại sao Sa-môn tranh chấp vơi Sa-môn?

Thưa Bà-la-môn, vì chấp thủ kiến tham, bị dính mắc với kiến tham, bị trói buộc với kiến tham, mê đắm kiến tham, bị xâm chiếm bởi kiến tham, giữ chặt kiến tham khiến cho Sa-môn tranh chấp với Sa-môn.

         (Kinh Tăng Chi Bộ I, tr.126-127 (giản lược), 6. Như vầy tôi nghe...)

Các tin khác