Bảy Đức Tánh Của Người Bạn Đích Thực

 

BẢY ĐỨC TÁNH CỦA NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỰC

 

"Này các Tỷ-kheo, hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này. Thế nào là bảy?

  1. Người ấy cho những gì khó cho,
  2. Làm những gì khó làm,
  3. Nhẫn nhục chịu đựng những gì khó chịu đựng,
  4. Tiết lộ bí mật của mình cho bạn biết,
  5. Che giấu những bí mật của bạn,
  6. Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn,
  7. Không khinh rẻ bạn khi bạn bị khánh tận.

Hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này."

Người cho những gì khó cho,

Và làm những gì khó làm.

Tha thứ khi bạn nói lời thô bạo,

Và chịu đựng những gì khó chịu đựng.

 

Người tiết lộ bí mật của mình,

Nhưng biết giữ bí mật của bạn.

Người không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn,

Không khinh rẻ bạn khi bạn bị khánh tận.

 

Người có những đức tánh ấy, 

Chính là người bạn tốt.

Người nào muốn kết bạn,

Nên thân cận hạng người này.

(Tăng Chi BK III, Ch IV, (IV); 35, tr 322-323)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác