thongbach

Hùn Phước Xây Tượng Quán Thế Âm

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đại từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

“Cam lồ nước quyện nhành dương,

Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng.

Mở lòng quảng đại tinh thông,

Quan âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.”

Xem chi tiết

Già Và Chết

Già Và Chết

   Tại thành Xá-vệ (Sàvatthì), vua Ba-tư-nặc (Pesenadi) của nước Kosala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, có người nào sinh ra mà tránh khỏi già và chết không?"

   Thưa Đại vương, không có ai sinh ra mà tránh khỏi già và chết. Ngay cả những người thuộc giai cấp Sát-đế-lỵ đại phú - giàu có, nhiều tài sản và của cải, nhiều vàng bạc, nhiều kho tàng và hàng hóa, nhiều ngũ cốc - vì họ đã sinh ra, họ không tránh khỏi già và chết. Ngay cả những Bà-la-môn đại phú,... những gia chủ đại phú - giàu có,... nhiều của cải và ngủ cốc - vì họ đã sinh ra, họ không thể tránh khỏi già và chết. Ngay cả những vị Tỷ-kheo đã đắc quả A-la-hán, những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã hoàn toàn đoạn trừ các kiết sử, đã hoàn toàn đạt được giải thoát nhờ chánh trí, ngay cả thân của các vị ấy cũng phải chịu sự tan rã, cũng phải bị vứt bỏ.

"Cổ xe xinh đẹp của vua cũng sẽ hư mòn,

Tấm thân này cũng trải qua biến hoại như vậy,

Nhưng Pháp của bậc chân nhân sẽ không bị hủy hoại;

Bậc chân nhân tuyên thuyết như vậy."

 (Tương Ưng BK I, tr 165-166: Vua)

Các tin khác