Hạng Người Tối Thắng

Hạng Người Tối Thắng

   Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong đời. Thế nào là bốn? 

  1. Hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác.
  2. Hạng người hành xử vì lời của kẻ khác, nhưng không vì lợi cho bản thân mình.
  3. Hạng người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình, nhưng không lợi lạc cho kẻ khác.
  4. Hạng người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác.

    "Giả sử có một khúc gỗ lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu điều bị cháy đen và ở giữa bị dính phân, khúc gỗ này không thể được dùng như một khúc gỗ bình thường dù ở trong làng hay trong rừng. Ta nói rằng, nó cũng giống như hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác".

   "Này các Tỷ-kheo, trong số bốn hạng người nói trên, người hành xử vì lợi lạc cho người khác nhưng không vì lợi lạc cho chính mình được đánh giá là cao thượng và thù thắng hơn hạng người thứ nhất. Người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình, nhưng không lợi lạc cho kẻ khác được đánh giá là cao thượng và thù thắng hơn hai hạng người kể trên. Người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác là người dẫn đầu, người xuất sắc nhất, người nổi bậc nhất, người tối thắng, là người cao quý nhất trong tất cả bốn hạng người trên". 

Cũng giống như từ bò, ta lấy được sữa, từ sữa có được sữa đông, từ sữa đông ta có bơ, từ bơ có được mỡ lỏng, từ mỡ lỏng ta có được kem lỏng (đề hồ), được cho là ngon nhất trong tất cả các loại trên; cũng vậy, người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác là người dẫn đầu, người xuất sắc nhất, người nổi bậc nhất, người tối thắng, là người cao quý nhất trong tất cả bốn hạng người trên". 

   Đây là bốn hạng người hiện có mặt trên đời.

(Tăng Chi BK I, Ch IV (X): 95, tr 734-735)

Các tin khác