Kính Trọng Cha Mẹ

   Này các Tỷ kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với Phạm Thiên. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với các bậc đạo sư thời xưa cổ. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với Chư Thiên thời cổ xưa. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với các bậc Thánh.

   Này các Tỷ kheo, "Phạm Thiên" là từ dùng để chỉ cha mẹ. 'Các bậc đạo sư xưa cổ' là từ dùng để chỉ cha mẹ . 'Chư Thiên thời cổ xưa' là từ dùng để chỉ cha mẹ. 'Các bậc Thánh' là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là những người giúp đỡ con cái rất tuyệt vời; cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn, và dạy cho con biết về cuộc đời.

(Kinh Tăng Chi Bộ I, chương VII, phẩm Công Đức (III) - Bằng với Phạm Thiên, tr.684-685)

Các tin khác